Georgian
  • English

სერვისები - საპორტო მომსახურება

საპორტო მომსახურება

კომპანია “Geochina Trans” გთავაზობთ საპორტო მომსახურებას მიუხედავად ტვირთის სატრანზიტო, საიმპორტო თუ საექსპორტო რეჟიმისა. ჩვენ შეგვიძლია ვუზრუნველყოთ მოთხოვნის შესაბამისი საპორტო ოპერაციის სათანადოდ განხორციელება.ჩვენი კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური კადრებით რაც გვაძლევს საშუალებას და უპირატესობას ნებისმიერ დროს, შეუფერხებლად შემოგთავაზოთ თქვენთვის სასურველი საპორტო მომსახურეობა.

ჩვენ გთავაზობთ შემდეგი სახის საპორტო მომსახურებას:

  • ტვირთის აღწერა
  • ტვირთის პარამეტრების მიხედვით დაცლა-დატვირთვის მეთოდის შემუშავება
  • ტვირთის მოკლე და გრძელვადიანი ვადით დასაწყობება და შენახვა
  • გენტირება
  • საპორტო ოპერაციების ზედამხედველობა
  • ტვირთის დაბმა-დამაგრება როგორც გემზე, ასევე სატრანსპორტო საშუალებებზე

trucking